Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 145

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Rok 1940

Ing. Dr.-techn. Josef Kounovský. Nástin životopisný. Řádný profesor Českého vysokého učení technického v Praze narodil se dne 25. srpna 1878 v Chrášťanech, jako syn řídícího učitele Josefa Kunovského, rodilého z Milíčova čp. 14, okres Kralovice, a jeho choti Anny, rozené Haunerové, z čp. 72 v Chrášťanech. Navštěvoval obecnou trojtřídní školu zdejší v létech 1883-89. Jeho učiteli byli v první třídě Gustav Trejbal, v druhé třídě František Krupička a v třetí třídě otec Josef Kounovský. V letech 1889-1896 studoval na vyšší reálce v Rakovníku, zpočátku městské za ředitele Josefa Štěpánka, v posledních dvou třídách zestátněné za ředitele Mikuláše Hofmana. Tam vykonal dne 17. července 1896 maturitní zkoušku s vyznamenáním. Pak vstoupil na Českou vysokou školu technickou v Praze, kde studoval v létech 1896-1900 jako řádný posluchač v oborech inženýrského stavitelství a zeměměřičském a vykonal s vyznamenáním první státní zkoušku z inženýrského stavitelství a státní zkoušku zeměměřičskou. Záliba v matematice a geometrii vedla ho současně ke studiu na české univerzitě v Praze, kde byl zapsán po čtyři semestry v letech 1898-1900 jako posluchač mimořádný a absolvoval tam předměty požadované k absolutoriu profesury matematiky a deskriptivní geometrie na středních školách. Od 1. října 1900 do 30. září 1901 vykonal jednoroční dobrovolnickou vojenskou službu u 88. pěšího pluku v Praze na Hradčanech a dosáhl hodnosti šikovatele. Později byl povýšen na poručíka v záloze. Hned od 1. října 1901 přijal místo asistenta reálky v Praze na Starém Městě, kde pobyl celý rok školní a připravoval se k státní profesorské zkoušce. Od 1. října 1902 byl jmenován asistentem deskriptivní geometrie na České vysoké škole technické v Praze u profesora Karla Pelce, rodáka z Bělce na Křivoklátsku. Tato asistentura byla základem jeho pozdější profesury na této vysoké škole. Dne 15. prosince 1902 nabyl aprobace z matematiky a deskriptivní geometrie pro vyšší třídy českých středních škol a od 1. ledna 1903 konal současně zkušební rok na první české vyšší reálce v Praze (Na Moráni) na Novém Městě (v Ječné ulici) za ředitele Vincence Jarolímka, pozdějšího profesora deskriptivní geometrie na pražské technice. Již koncem školního roku 1902-3 opustil asistenturu i zkušební práci, byv jmenován profesorem vyšší reálky v Hradci Králové (od 1. září 1903). Zde pokračoval v odborných studiích a byl na základě dizertační práce "O sestrojování kuželoseček za dané vzájemné podmínky oskulační", po vykonané přísné zkoušce vědecké prohlášen dne 7. června 1907 doktorem věd technických na České vysoké škole technické v Praze, první z českých středoškolských profesorů deskriptivní geometrie. V Hradci Králové vyučoval také na živnostenské škole pokračovací a byl na reálce také pomocnou silu ředitelovou pro práce administrativní. Pojal tu za choť paní Oldřišku, rozenou Nermutovou, dceru vrchního poštovního správce a přednosty poštovního úřadu v Hradci Králové.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru