Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 90

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Chrášťanští učitelé - pokračování

Ve školním roce 1910-1911 nastoupil řídící učitel Čeněk Maděra místo v Lobzích u Plzně a na jeho místo nastoupil Josef Zeman (r. 1910-1924) zatímním řídícím učitelem. Ten byl dříve výpomocným učitelem v Rakovníku, v Lužné, v Kněževsi, pak učitelem II. třídy v Milostíně, v Krupé I. třídy, zase v Lužné učitelem I. třídy a nyní učitelem I. třídy na škole zdejší. Za tohoto byl zde Josef Rohn (r. 1910) učitel, avšak podrobné zápisy o něm chybí. Byl dobrým učitelem.

Dne 1. srpna roku 1911 nastoupil místo svoje nově jmenovaný Karel Ferdinand Topinka, definitivní řídící učitel, na naši školu. Narodil se dne 19. září 1868 ve Křeči, okres Pacov. Po vykonaných studiích přípravných studoval na ústavě učitelském v Soběslavi, kde také dne 22. června roku 1887 po vykonané zkoušce dospělosti vysvědčení dospělosti obdržel. Na základě téhož ustanoven byl dne 21. srpna 1887 zatímním učitelem ve Hřebečníkách. Zkoušku způsobilosti složil dne 21. listopadu 1889, rovněž v Soběslavi a vzhledem k téže jmenován dne 1. září 1890 na místě svém definitivně. Dne 30. listopadu 1891 jmenován byl definitivním podučitelem v Bratronicích a dne 12. ledna 1896 v Kněževsi. Dne 17. dubna 1900 stal se osobním (ad personam), dne 2. března roku 1905 definitivním učitelem I. třídy v Kněževsi. Dekretem C. k. zemské školní rady ze dne 25. dubna roku 1911, č. 2720, ustanoven řídícím učitelem při škole naší. Tento řídící učitel Karel Ferdinand Topinka zúčastnil se nezištně v naší obci veřejného života. Byl zakladatelem Kampeličky v naší obci a i v mnoha jiných obcích, v Sokole, v Čtenářsko-ochotnickém spolku byl režisérem, v obecním zastupitelstvu členem, ve Sboru dobrovolných hasičů starostou, župním starostou hasičstva. Za války byl zásobovacím referentem atd. Pro jeho skromnou, upřímnou a milou povahu všemi občany milován.

Výnosem C. k. okresní školní rady v Rakovníku ze dne 9. července roku 1914, č. 2139, ustanoven dosavadní zdejší definitivní učitel II. třídy Václav Bláha zatímním učitelem II. třídy při obecné škole v Mutějovicích s platností od 1. VIII. 1914.Na jeho místo byl ustanoven Karel Markvart (od r. 1914-1917) zatímním učitelem na zdejší školu s platností od 1. srpna 1914 výnosem C. k. okresní školní rady ze dne 9. 7. 1914, č. 2142. Týž místo 1. srpna nastoupil.Za tohoto učitele a zejména za řídícího učitele Karla Ferdinanda Topinky zřízena byla při zdejší škole polská škola.

Výnos o ní C. k. okresní školní radou v Rakovníku ze dne 23. prosince 1914, č. 4150. Dne 29. prosince 1914 vykonán zápis všech školou povinných, uprchlíků, dětí polských zde u nás v obci ubytovaných. Přihlásilo se a přijato bylo 12 dětí; jich učitelka byla paní Henryka Lenduzsko Obercowej, definitivně stanovená učitelka z Rozwadowic v Haliči a plat sůvj stále dostávala i teď jako uprchlice.

Vlastní pak otevření polské školy a v ní vyučováno bylo dne 2. ledna 1915, kdy řídící učitel Karel F. Topinka nové tyto žáky do třídy uvedl a paní učitelce Obercowej je odevzdal.

Povoláním učitele Karla Markvarta na vojnu učilo se pouze ve dvou třídách. Řídící učitel K. F. Topinka vyučoval třídu prvou, Josef Zeman třídu druhou. Takto dělo se od 21. října 1914 až do 17. dubna 1918. Žactvo bylo tak poměrně rozděleno.

Dne 17. dubna roku 1918 nastoupil Jindřich Cédl (1918 a pak od r. 1924), zatímní učitel II. třídy, který učil v Nové Huti a výnosem C. k. okresní školní rady ze dne 15. dubna roku 1918, č. 1301, přikázán službou na školu naši. Tímto dnem 17. dubna roku 1918 vyučovalo se zase ve třech třídách. Byli tedy učitelé: Řídící učitel Karel Ferdinand Topinka, Josef Zeman, I. třídy učitel, Jindřich Cédl, učitel II. třídy. Předtím byl jmenován na zdejší školu učitel Antoním Patrák z Kněževse, avšak zde v naší škole nikdy nevyučoval.

Rovněž i v roce 1918-19 výnosem C. k. okresní školní rady zd dne 19. června roku 1918 č. 2139, sproštěn byl učitel Jindřich Cédl koncem školního roku 1917-18 služby v naší škole a poukázán, aby dne 16. července 1918 své místo v Nové Huti nastoupil. Současně pak došlým výnosem C. k. okresní školní rady z téhož dne 19. 6. 1918, č. 2140, sproštěn učitel Antonín Patrák koncem školního roku 1917-18 šlužby v Kněževsi a poukázán, aby dne 16. července 1918 na své definitivní místo v Chrášťanech se vrátil. Vynesením C. k. okresní školní rady ze dne 27. srpna 1918, č. 2903, ustanoven definitivní učitel II. třídy školy zdejší Ant. Patrák zatimním učitelem II. třídy v Kněževsi a místo něho ustanoven výnosem ze dne 27. srpna roku 1918, č. 2922, František Zuska (r. 1918, neučil) zatímním učitelem II. třídy při škole zdejší, dosavadní učitel II. třídy v Lišanech. Poněvadž učitel tento jest mobilizován, byla na školu naši ustanovena jako síla výpomocná dne 29. srpna 1918, výnosem č. 2974, Jindřiška Kounovská (r. 1918-1919), výpomocná učitelka z Kněževse, naše rodačka. Nastoupila dne 16. 9. 1918 na školu naši.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru