Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 87

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Škola obvodní, újezdní

Dne 1. září 1938 stala se měšťanská škola v Kněževsi měšťanskou školou obvodní, újezdní. Obvod této školy tvoří obce Kněževes, Chrášťany, Přílepy, dále české školy v Kolešovicích a Hořesedlích. Do nově zřízené újezdní školy kněževeské zvoleni do místní školní rady za naši obec z řad učitelstva Josef Bechyně, řídící učitel v Chrášťanech, Jindřiška Kounovská, učitelka, a Jana Jansová, povdaná Chalupová, učitelka ručních prací. Za občanstvo zvoleni za Chrášťany starosta obce Emil Kraus, čp. 65.

Seznam všech učitelů, kteří vyučovali mládež v naší škole

1. Vojtěch Polívka (od r. 1802 – 1827) byl nezkoušený (nestudovaný), bývalý „kaprál“ (desátník) z vojny, vyučoval v číslech 9, 11, 15 a 47. Za jeho byt v pronajaté školní místnosti platila obec nájem. Vyučoval od roku 1802 do 1827. Před tím chodily děti do školy kněževeské, za vyučování dostával od obce naší výživné. Sobotáles odváděla naše obec kněževeskému učiteli. Roku 1827 na žádost obyvatelů naší obce, za rychtáře Josefa Haunera, sedláka na gruntě čp. 22 a čp. 23 a čp. 99 – dle údajů pátera Josefa Weingartnera, školního dozorce okresu rakovnického – došlo povolení obci naší od královského krajského úřadu dne 11. března roku 1827, č. 2075, vlastního učitele držeti, který nesl název „exponirter Schulgehilft“, jehožto služné ze školního platu a příjmů dle fasí vykázaných záleželo. A učitelem tím byl:

2. František Rohla (od 1827) – zkoušený učitel, učil v pronajaté budově, v místnosti malého domku čp. 47 (nynější majitel Josef Busebaum). Mládež již byla školou povinna. V roce 1833 dostavěna uprostřed návsi škola čp. 68; na tuto stavbu školní budovy daroval hrabě Meraviglia 400 zlatých vídeňského čísla. Po té nastoupil:

3. Mejtský – z Olešné, zkoušený učitel a po něm prozatímně:

4. Jan Halík – prozatímní učitel. Na to bylo řádně učitelské místo obsazeno:

5. Martin Vetzka – učitel, který působil v naší obci co řádný učitel až do roku bouřlivého 1848. Po něm nastoupil:

6. Jan Trejbal (od 1848 do 1873) – jako učitel provizorní od 17. 5. roku 1848 do 18. června 1848 a od tohoto času do roku 1873 jako učitel definitivní. V čase služby tohoto učitele bylo expon. podučitelské místo (štace) vysokým vynešením veleslav. c. k. místodržitelství ze dne 29. 3. 1864 č. 5 na školu filiální povýšeno. Pan Martin Donát, sedlák a představený obce, čp. 33, dohlížel ke škole po mnoho roků, až do roku 1872. V tomto roce 1872 byla zvolena prvá místní školní rada. Dne 4. 12. 1872 obecním zastupitelstvem byli zvoleni: Antonín Donát, sedlák, čp. 33, Adolf Hauner, sedlák, čp. 22 a 23, Jan Gregor, hostinský a sedlák, čp. 12 (u Matějčků) a páter Ludvík Ullman, farář v Kněževsi. Předsedou místní školní rady zvolen Antonín Donát, čp. 33, místopředsedou zvolen Ad. Hauner, čp. 22-23. Roku 1873 postoupil Jan Trejbal za řídícího učitele do Kněževsi, na uprázdněné místo u nás dosazen týmž dnem slav. c. k. okresní školní radou v Rakovníku Josef Kounovský.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru