Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 77

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Rok 1939 - pokračování

Nábor mládeže do Národního souručenství byl proveden v naší obci dne 21. května 1939. Na popud vedoucího Karla Gregora, čp. 12 (u Matějčků) chodili a zapisovali přistoupné členy do archů: 1. Hana Vostrá, dcera domkáře, čp. 7, 2. Bohouš Polívka, čp. 49, 3. Marie Treglerová, dcera rolníka, čp. 48, 4. Josef Heřman, syn statkáře, čp. 16. Všichn zhostili se úkolů jim svěřených svědomitě. Mládež přistoupila v naší obci 100 %.

Měsíc květen r. 1939 byl deštivý a velmi studený; denně přitom pršelo. Staří lidé nepamatují tak studený květen. Zaznamenávám tento příklad zajímavý a přitom legrační: V obci Nesuchyni konala se dne 28. května 1939 – bylo to v neděli – dražba na třešně na stromech. Naší obcí pospíchal ten den kolem 8 hodiny ranní známý obchodník z Kolešovic – nyní jako utečenec bydlící v Kněževsi, p. Prynych. Jelikož šel již pozdě, pospíchal; u hostince sešel se se známými lidmi z naší obce, mezi nimi byl i kronikář. Na otázku, kam tak rychle běží, odpověděl: „Do Nesuchyně na dražbu třešní!“ Všichni se dali do hlasitého smíchu, když jeden šprýmař prohodil: „To se Vám ty třešně budou špatně zapalovat, když na ně jdete v kožichu a s cucáky (teplé, s jedním palcem rukavice) na rukou. On, Prynych, nato: „A věříte, že mě zašlo za nehty?“ Hlučná salva smíchu byla mu odpovědí.

Rovněž měsíc červen r. 1939 byl studený a přitom velmi deštivý. Pršelo denně, chmel nemohl se přiorávat, píce se nemohly posekat, a který nedočkavec píci posekal, úplně na řadech jemu shnila.

Dne 17. a v sobotu v noci na neděli 18. června byla průtrž mračen. Nastaly veliké povodně, chlévy, sklepy pod vodou, studny horem vodou přetíkaly. Pole, chmelnice pod vodou, brambory vymleté, hlína z polí odplavena. Z okolních okresů Kladenska, Novostrašecka se hlásí obrovské škody způsobené povodní. Na Berounsku podemleta trať, u tunelu novostrašeckého půda se mokrem sesouvá. I mnoho lidí a dobytka utonulo. V Olešné obecnímu tajemníkovi zabity bleskem tři krávy téže noci. Všichni hledíme s obavou do budoucna. Lid říká, toť trest Boží - na Germány!?

Oprava hořejší kapličky a její střechy dála se od 12. června do 17. června 1939 a v druhém týdnu od 19. června do 24. června 1939, pokrývač Mrhal z Přílep. Dále se opravil obecní dům čp. 8 i vedle obecní kovárna opravena. Obecní váha opravena, rovněž se upravil vjezd do rybníka hořejšího (u Matějčků). Socha sv. Aloise se rovněž opravila, v měsíci červnu r. 1939 obec vše toto zařídila.

Měsíc červenec r. 1939 byl deštivý. Žně začaly při stálém dešti. Úroda malá a ještě se z polí takřka kradla. Do stodol mnohý hospodář, nedočkavec, si navezl „hniličky“ (tj. mokré, ve stodole se zapařilo a shnilo). Žita a pšenice sypaly málo, oves a ječmen sypal obstojně. Následkem mokra bramborů se urodilo velmi málo.

Dne 9. července 1939 v neděli odpoledne byla veliká bouřka a hrozné krupobití, veliké škody zase.

Srpen jakž takž byl trochu příznivý při česání chmele.

Chmel r. 1939 byl stižen peronosporou, samý déšť; v několika dnech „hořel“ úplně a zčervenal. Úroda chmele byla prostřední, cena chmele zeleného (kde by se byl vzal) byla kol 1500 korun až 1600 korun za 1 cent, tj. 50 kg. Cena chmele červeného byla 1200 K i více. Od věrtele česáčům se platilo 2 K 20 haléřů a celou stravu. Obchodníci i nakupovači kupovali chmel bez zájmu, a když někdo chmel prodal, čekal mnoho týdnů na vyúčtování.

Měsíc září 1939 byl rovněž deštivý, síti se nemohlo. Práce na polích nadobro uvázla. Brambory se sklízely v dešti. Kolem svátku sv. Václava dostavily se mrazy, krmné řepy na poli namrzly.

Lebensmittelstammkarte – potravinový kmenový lístek jsme obdrželi dne 24. září 1939, a to poprvé. Vzápětí nato jsme obdrželi Lebensmittelkarte – lístek na potraviny – gültig vom 2. X. bis 29. X. 1939 – platí od 2. X do 29. X. 1939. (Svatý Václave, oroduj za nás, o to Tě všichni Čechové prosíme). Ony lístky byly tištěné napřed silně německy, samospasitelnou, pod tím slabě v české řeči (mnoho chyb). Od této chvíle máme potraviny na lístky. Naše vláda o to se pečlivě postrala, aby potraviny byly každému včas a spravedlivě rozděleny. Dej to, spravedlivě také trestající Bůh ?!?

V tomto měsíci v září vtrhlo německé vojsko do Polska a za 18 dnů Polsko bylo v rukou Němců.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru