Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 44

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Rok 1928

Roku toho vzala si do plánu místní školní rada v čele s předsedou Josefem Solarem z Nového Dvora, místopředsedou Václavem Gregorem, čp. 81, a pokladníkem Adolfem Uhrem, čp. 59, a dalšími členy výboru místní školní rady odvodniti školu a školní zahradu. Dle komisionálního šetření ze dne 2. 3. 1928 bylo nařízeno odvodniti školu a i zahradu kolem školy, aby vlhkost nepronikala do přízemí školní budovy. Za projekt zaplaceno zemědělské radě ihned 1 500 Kč. Místní školní rada se odhodlala na jaře r. 1931 provésti odvodnění; zatím zahájí přípravy materiálu – trubek – a hlavně finančních prostředků opatří.

V roce 1928 stál 1 q (metrický cent = 100 kg) 170 Kč, 1 q žita 155 Kč.

Dne 29. 1. 1928 schválilo obecní zastupitelstvo výpůjčku občanů novodvorských na vodovod: a) že veškerá vydání zaplatí občané, kteří vodovod budou používati, b) peněžnímu ústavu, od kterého bude obnos vypůjčen, podepíší zájemníci novodvorští krycí směnku a u každého bude připadající na něho obnos knihovně zajištěn, c) výpůjčka stanoví se na Kč 300 000 (tři sta tisíc), kterýžto se použije výhradně na stavbu vodovodu.

Dne 12. února 1928 stanovena zápůjčka u městské spořitelny za provedení elektrické sítě 28 000 Kč.

Dne 6. července usneseno zříditi byt pro řídícího učitele; úpravu provede místní školní rada ve své režii.

Obecní dávky veškeré byly schváleny a zavedeny na schůzi obecního zastupitelstva dne 18. srpna 1928.

Zemřelí: Anastázie Gregorová, 8. 3. ve stáří 84 let, byla tetou kronikáře. Ladislav Divyšovský, 21 roků. Václav Štros, 71 roků, čp. 135. Adolf Růžička, 51 roků, čp. 19. Josef Rýgl, 74 roků, čp. 33. Marie Linhartová, 67 roků, čp. 89. Štěpánka Heřmanová, 46 roků, čp. 16 dvůr bývalý Fürstenberga. Antonie Uhrová (sebevrah), 69 roků, čp. 59 (skočila na Borech pod vlak, dráha Krupá-Kolešovice)

Rok 1929

Tento rok bude trvale v paměti lidu československého, nastala krize. Cena za výrobky hospodářské velmi poklesla.

Dne 13. ledna usneseno v obecním zastupitelstvu rozšířiti cestu do Ludenců; býval tudy rozblácený úvoz pro jednu kolej. Zakoupí se od majitelů pozemků 2 m šířky za 1 Kč 50 h až 2 Kč za 1 metr.

Do místní školní rady byli zvoleni: Josef Solar, domkář a obuvník, Nový Dvůr, Václav Gregor, rolník, čp. 81 (kronikář obce), Václav Brož, rolník a zedník, čp. 63, Jaromír Procházka, rolník, čp. 77. Za náhradníky: Josef Novotný, rolník, čp. 38. Emanuel Tregler, rolník, čp. 48. František Pošta, úpravčí trati, čp. 135. Zvolen byli ve schůzi obecního zastupitelstva 31. 3.

Dne 31. 3. 1929 do knihovní rady zvoleni byli: Václav Gregor, čp. 81, a Jaromír Procházka, čp. 77.

5. 5. 1929 pronajímá se obecní kovárna Jos. Frélichovi na 6 roků (1 rok za 250 korun československých).

Dne 3. 10. 1929 vypukl u Pavlíčka, čp. 24, o půl druhé hodině odpolední požár. Vlak jedoucí z Rakovníka do Loun o půl druhé zapálil střechu slaměnou nad chlévy. Při panující tehdy vichřic (přímo „bora“) oheň nebylo možno zdolat. Lidé byli téměř všichni na poli zaměstnáni vybíráním bramborů; přes to, že oheň vyl včas zpozorován, pro veliký žár nebylo možno stříkačku postaviti k rybníku. Již chytalo v čísle 23 „u Háků“ v pokoji. V čísle tom byl zaměstnán známý pokrývač z Olešné Josef Bařtipán, blesku rychle vrazil do pokoje a oheň již se vzmáhající uhasil. V čísle 21 u Gustava Procházky hořel hnůj, rovněž v čísle 20 u Václava Divyšovského hořelo pod kolnou dříví i hnůj. Hrdina Bařtipán měl mnoho práce, než zde oheň zdolal. Při panujícím obrovském větru létali ve vzduchu zvaní tak „ohniví holubi“, tj. celé došky hořící létaly. Chlévy Pavlíčkovy byly pokryty slámou – došky. Těmito létajícím „ohnivými holuby“ rozšířil se oheň na stodolu čp. 16 velkostatku Jos. Heřmana, kde právě mlátili parním strojem. Lidé pracující ve stodole ani nezpozorovali, že stodola hoří, že střecha již jest zachvácena ohněm, stěží zachránili holé životy. Stodola, rovněž pokrytá slámou, byla obilím „nabita“ a tak měl oheň potravu. Bylo smutné podívání – stroj byl v chodu a hořel. Strojník obsluhující mlátičku – jistý Bauer – s nasazením života vypustil páru z parního kotle a tím zabránil výbuchu.

K požáru sjelo se hasičstvo z celého okresu a všichni měli moc co dělat, aby požár zdolali. Hořelo již „v ulici“ v čp. 64 u Číhařů, u Vojáčka čp. 117 a jinde. Hasiči z Mutějovic přijeli se stříkačkou – automobilem, která měla největší podíl na zdolání ohně.

Dne 17. 11. schválena obecním zastupitelstvem zápůjčka Kč 286 000,- na stavbu vodovodu v Novém Dvoře.

Tento den na téže schůzi žádal Sbor dobrovolných hasičů o zakoupení motorové stříkačky. Bylo vyhověno a obec zaručí se obnosem Kč 50 000.

V roce 1929 vystavěli domy: Josef Hlaváček, čp. 154, pensista dráhy, Josef Rotek, čp. 156, obecní strážník.

Pšenice v roce 1929 stála 1 q 170 Kč, žito 1 q 110 Kč.

Zemřelí: Anna Staňková, 78 roků. Josef Svoboda, 18 roků. Josefa Benešová, 70 roků. Marie Chmelerová, 33 roků. Ant. Chalupa, 71 roků. Frant. Řenčová, 87 roků. Josef Dolejš, čp. 3, 68 roků. Eduard Konopásek, čp. 44, 23 roků. Jos. Pichrtová, 79 roků. Lud. Procházka, čp. 11, 67 roků. Rudolf Lorber, čp. 75, 68 roků. Matěj Hamerník, 51 roků, legionář.


Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru