Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 45

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Rok 1930

Krize se ve všem a ve všech důsledcích přiostřuje. Výrobky zemědělské nejdou – přesto, že jsou laciné – na odbyt. Chmel prodává se 1 cent (50 kg) za pouhých Kč 360. Utvořil se takzvaný „chmelařský Syndikát“ na záchranu pěstitelů chmele, ale neslavně skončil.

Pšenice 1 q stál Kč 135, žito 1 q Kč 105, ječmen Kč 124.

Dne 19. ledna 1930 vzdal se funkce v obecním zastupitelstvu Josef Zeman, učitel, čp. 36. Zvolen za něho Celestýn Hák, rolník, čp. 22-23.

10. května 1930 zaveden na elektrické světlo po obci paušál.

Dne 6. července 1930 konala se slavnostní schůze obecního zastupitelstva místního v osadě naší v Novém Dvoře, v hostinci Františka Venta, na předání vodovodu tamnějšího k veřejným účelům. Celé obecní zastupitelstvo se dostavilo; hlavním řečníkem byl Josef Solar, domkář a obuvník, který pronesl krásnou řeč.

Tohoto roku  navštívili naši republiku tři američtí archeologové – učenci pátrající po starožitnostech. Jeden z nich byl profesorem na Čikadské  univerzitě a byl rodem Čech. V naší obci byli v červnu; u Gregora, čp. 81, byli jednoho dne, ten jim musel ukázat svoji sbírku starožitností – líbila se jim – byli velmi překvapeni a nakonec nabízeli za onu sbírku velikou sumu peněz. Najali si dělníky, kteří za jejich dozoru kopali „na Hlavách“ – „pode vsí“ – před domem čp. 156, majitelem je obecní strážník Josef Rottek. Nechali překopat takzvaný „Konopáskojc flek“ a jinde. Za každou sebemenší věc, starožitnost, platili mnoho. Věci takto po naší republice nalezené zamýšleli vyvézt za oceán. Naše vláda jim – Američanům – škrtla přes rozpočet. Vydala přísný zákon – s okamžitou platností, že starožitnosti a jiné vykopávky nesmějí se z republiky vyvážet. A tak byly mnohé cenné věci zachráněny.

V roce 1930 zemřelo v obci naší 12 osob. Dospělí: František Beneš, čp. 45, 80letý, dobrý dělník zemědělský, příbuzný s p. prezidentem Benešem; Frant. Čermák, mistr kovář, čp. 126, stár 68 r.; Stanislav Černý, zaměstnanec dráhy, čp. 131, stár 66 roků; Marie Sklenková, čp. 64, v stáří 88 roků; František Divišovský, čp. 8, stář 81 roků, hrobníkem byl 28 roků a za ten čas pochoval 428 osob; Anežka Štrosová, 81 r; Anna Šindlerová, 89 r; Jan Grill, čp. 51, 77 roků; Jos. Řádová, 76 r.

Rok 1931

Místní školní rada se odhodlala na jaře t. r. provésti odvodnění školy, školní zahrady a okolí, i náves. O toto odvodnění mají největší zásluhu: 1. Josef Solar, předseda místní školní rady, 2. Václav Gregor, místopředseda místní školní rady, 3. Adolf Uher, pokladník místní školní rady. Tito obětaví členové zasadili se a svůj plán za každých podmínek uskutečnili.

Nejdříve žádala míst. šk. rada ministerstvo zemědělství a zemský úřad o poskytnutí subvence. Ministerstvo zemědělství poskytlo 25 % a zemský úřad 15 %. Ministerstvo sociální péče poskytlo na každého dělníka a den 6 Kč s tím, když práce ony budou prováděny dělníky nezaměstnanými a podporovanými státem. Dne 26. 1. 1931 přijel tajemník technické služby L. Brožek k nám do obce k vyměření, vytýčení a zanivelování, jakož i vyřešení podél. profilů L. Brožkem, - byly práce zahájeny 7. dubna 1931.

Trubek spotřebováno 13 cm 800 kusů, 10 cm 110 kusů, 8 cm 120 kusů, 6 ½ cm 650 kusů v ceně Kč 1 603 (tisíc šest set tři). Voda svedena drenážemi do cisterny před školou a odtud drenáží 160 m dlouhou s vyústěním do strouhy před dům (lépe naproti) čp. 24 s. Pavlíčka. Tato drenáž „jde“ kolem okresní silnice (pod rigolem) – kolem obecní váhy – kolem rybníka a silnicí do strouhy vedoucí z rybníka po okresní silnici a odtud dále.  Během stavby připojila se obec, aby provedla úpravu návsi pod školou – v parku před čp. 17 (Huml) – čp. 86 (Hauner V.) – čp. 19 (Štyler) a u dolejšího rybníka. Zakoupeny cementové roury od firmy Mráček za Kč 728, od firmy Štys z Lužné za Kč 2 276 a od firmy Urban Nesuchyně – nádraží za Kč 1352.

Za vodoprávní komisi z 10. dubna 1931 zaplaceno bylo 277 Kč. Odvodnění školy činilo Kč 15 000, úprava návsi činila Kč 6 400. Celkem výdej Kč 21 400. Správcem stavby jmenován zemským úřadem Ing. Dr. K. Zelenka. Stavbu řídil vrchní oficiál zemského úřadu – odborník František Sobota.

Výkopy drenáží od 160 cm do 250 cm hloubky. Před čp. 31 (obchod Emila Landy) a na školní zahradě byla skála, kterou bylo třeba trhati prachem. Frant. Humlovi, hostinec, čp. 17, povoleno připojiti se na školní drenáž odvodnění jeho sklepa za náhradu Kč 200 jednou provždy a roční poplatek Kč 5 (pět). V případě, že by odváděl Huml neb jeho nástupce jinou vodu než ze sklepa, může místní školní rada jeho přípojky přerušiti.

V místní školní radě zasedali v r. 1931: 1. Josef Solar, domkář, Nový Dvůr – předseda, 2. Václav Gregor, rolník, čp. 81, místopředseda, 3. Václav Brož, domkář, čp. 63, 4. Adolf Uher, domkář, čp. 59, Josef Bechyně, řídící učitel, čp. 68 (škola), 6. Jindřiška Kounovská, učitelka, čp. 109 (u Holých). Všichni zde uvedení členové místní školní rady mají největší zásluhu o odvodnění školní budovy a jejího okolí.

Roku 1931 cena obilí: 1 q pšenice Kč 138-140, 1 q žita Kč 145, 1 q ječmene 125 Kč. Chmelařský Syndikát za chmel platil za 1 cent (50 kg) Kč 150 až 300 Kč. Od česání od 1 věrtele Kč 1,10.

Tímto rokem dovršila se ve chmelařství krize; bída je k nevypsání. Cena chmele se zhroutila na pouhých Kč 90. Chmel se ani nečesal – nevyplácelo se. Od česání se platilo od 1 věrtele 1 Kč 10 haléřů – na 1 cent (50 kg) připadá průměrně 90 věrtelů, tedy cena za chmel / cent 90 Kč nestačila ani na česání, když se platilo za cent od česání 99 Kč. Tak to byli chmelaři veřejně, hanebně okrádáni, rozhodli se tedy chmel vůbec nečesati. A co jejich celoroční námaha – dřina a obrovský celoroční výdej?! Nikde žádné odvolání. Byla všeobecná rozmrzelost.

Dne 27. 9. 1931 byly volby do obecního zastupitelstva:

  • Kandidátní listina Středostavovské strany obchodníků a živnostníků. Kandidátní listina označena číslem 1. – 1. Ladislav Schönbach, Chrášťany, obchodník uhlím atd., 2. Karel Macák, trafikant, Chrášťany čp. 78.
  • Kandidátní listina Československé strany národně socialistické. Kandidátní listina označena číslem 2. – 1. Štuksa Frant., železniční zřízenec, Chrášťany čp. 151, 2. Vecka Josef, železniční zřízenec, Chrášťany čp. 103, 3. Pichrt Josef, železniční zřízenec, Chrášťany 66, 4. Šindler Václav, železniční zřízenec, čp. 122, 5. Kounovský Josef, železniční zřízenec, Chrášťany čp. 147, Polívka Václav, železniční zřízenec, Chrášťany čp. 76, Rychlý František, státní cestář, Chrášťany čp. 144.
  • Kandidátní listina Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu a Domoviny domkářů a malorolníků. Kandidátní listina označena číslem 3. – 1. Václav Bazika, rolník čp. 15, 2. Václav Gregor, rolník, čp. 81, 3. Novotný Josef, rolník, čp. 38, 4. Kučera Václav, rolník, čp. 10, 5. Pernet Josef, rolník, Nový Dvůr, čp. 14, 6. Pác Adolf st., rolník, čp. 105, 7. Tregler Emanuel, rolník, čp. 48, 8. Pánek Bohuslav rolník, čp. 32, 9. Heřman Josef, rolník, býv. správce, čp. 16, 10. Tvrz Václav, rolník, Nový Dvůr čp. 3, 11. Hejda Václav, rolník, čp. 22-23, 12. Procházka Jaromír, rolník, čp. 77, 13. Rýgl Antonín, rolník, čp. 33, 14. Polívka Josef, rolník, čp. 25, 15. Štroner Josef, rolník, čp. 14, 16. Vojáček Antonín, rolník, čp. 117, 17. Rybáček Karel, šafář, čp. 145, 18. Pavlíček Ant. st., rolník, čp. 24.
  • Kandidátní listina Skupiny domkářů, malorolníků a dělník československé sociálně demokratické strany dělnické. Kandidátní listina označena číslem 4. – Pošta František, úpravčí trati, čp. 104. 2. Solar Josef, obuvník, Nový Dvůr, čp. 20, 3. Kraus Emil, domkář, čp. 65, 4. Uher Adolf, domkář a švec, čp. 59, 5. Růžička Václav, švec, čp. 4, 6. Číhař Josef, domkář a zedník, čp. 74, 7. Kupec Josef, domkář a železniční zřízenec, čp. 132, 8. Pochman Vácav, domkář, železniční zřízenec, Nový Dvůř čp. 18, 9. Lauber Jaroslav, domkář, železniční zřízenec, čp. 106, 10. Řáda Jan, dělník, Chrášťany čp. 143, 11. Prousek Emil, úředník dráhy, čp. 79, 12. Šindler Josef, malorolník, čp. 37, 13. Gregor Josef, tesař, železniční zřízenec, čp. 124, 14. Konopásek Alois, malorolník, čp. 93, 15. Bláha Václav, domkář, Nový Dvůr čp. 9, 16. Svoboda Emanuel, železniční zřízenec, domkář, čp. 18, 17. Číhař Alois, domkář, železniční zřízenec, čp. 46, 18. Řepík Bedřich, dělník, železniční zřízenec, čp. 111.

Dne 15. 12. 1931 zemřel a 17. 12. 1931 pohřben byl legionář Václav Herink; narozen 2. 4. 1890 v Šanově. Pohřeb měl jak se na hrdinu – legionáře patří – s vojenskými poctami. Hudba hrála zesílená Adámkova z Rakovníka. Herink Václav sloužil u pluku 9 (Havlíček) na ruské frontě a zemřel 41 rok stár.

Zemřelí v r. 1931: Hauner Josef, čp. 72, stár 77 roků; Anna Zelenková, 84 roky; Polívka Josef, 19 r., Polívková Marie, čp. 27, ve stáří 76 r., Linhart Frant, výměnkář, čp. 89, 83 r.; Perková Helena, čp. 96, ve stáří 32 r., Jos. Bedřich Šebek, krejčí, bydlel v čísle 139 (u Václ. Falbra), stár 52 let; Vendelín Polívka, čp. 50, stár 78 roků; Hyanová Milada, čp. 95, v stáří 67 roků; Novotný Josef, čp. 38, stár 11 roků a 8 měsíců; Gragorová Teresie, čp. 81, zemřela 18. 10. 1931 v stáří 73 roků; byla dobrou matkou kronikáře Václava Gregora; Polívková Marie v stáří 88 r.; Václav  Herink, v stáří 41.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru