Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I - část 15

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Kdy byly založeny spolky

Sbor dobrovolných hasičů byl založen roku 1883 – 12. září. Stanovy byly c. k. místodržitelstvím schváleny 14. února 1884 v Praze, podepsán Bradáč. Byl založen za obecního starosty Václava Donáta, rolníka čp. 70, Jindřicha Holýho, rolníka, čp. 109, Vojtěcha Matesa, rolníka a hostinského, čp. 17. Z výboru jsou podepsáni: Jan Procházka, rolník, čp. 21, Celestýn Donát, domkář, čp. 96, Václav Žákovec, domkář, čp. 10. Prvým starostou Václav Pařízek, rolník, čp. 22. Veliteli byli řadu let: Jindřich Holý, čp. 109, a po něm Emanuel Tregler, rolník, čp. 48.

Potravní spolek Oul

Potravní spolek Oul byl založen roku 1871. Starostou spolku zvolen Gustav Procházka, rolník a hostinský, čp. 11. Do výboru zvoleni: 1. Jan Gregor, domkář, čp. 54, 2. Vojtěch Korb, domkář a truhlář, čp. 83, 3. Vojtěch Brabec, domkář a švec, čp. 80, 4. František Donát, kovář, čp. 89, 5. Matěj Bauer, rolník, čp. 34, 6. Václav Žákovec, domkář, čp. 10. Jednatelem zvolen Ludvík Holý, čís. 109, a zároveň byl zvolen pokladníkem. Ten po roce zemřel a za něj zvolen jeho bratr Jindřich Holý, čp. 109. Za skladníka zvolen Martin Řenč, čp. 3. Tento se po roce vzdal a byl zvolen Koníř. Krám prodejní byl v čísle 89 u Linhartů.

Čtenářesko-ochotnický spolek

Byl založen roku 1891. Sešli se na návsi: Emil Chalupa z čísla 52, vyučen číšníkem, nyní taneční mistr v Praze. Emil Gregor, č. 12, syn rolníka a hostinského, Oldřich Kounovský, čp. 67, syn řídícího učitele, vyučen řeznictví, Josef Rýgl, syn rolníka, čp. 32. Emil Chalupa navrhl: „Hoši, což abychom si zahráli divadlo?“ Ostatní hoši souhlasili, jenom se jim jednalo o to, kde a na čem hrát. Obec naše měla jeviště; před časem byl zde spolek divadelní „Krakovec“, ale jeviště půjčeno do Sence a tato obec nechtěla jeviště ono oplatit. Mínili sobě vypůjčit jeviště z Nesuchyně neb Krupé. Divadelní kus vybrali si činohru: Čeleď. Úlohy byly rozepsány a prvé zkoušky provedeny v čísle 55 u Martina Ulricha, mistra kolářského za účasti děvčat Antonie Ulrichové, dcery předešlého, Františky Buschbaumové, čp. 47, Marie Korbové, čp. 83 a hochů Josefa a Františka Donáta, oba bratři, čp. 96. Dozvěděvší se o tom učitel Gustav Trejbal, který pro divadlo žil, nabídl se jim za vůdce. Prohlásil, že divadelní kus „Čeleď“ se pro začátek nehodí a vypůjčil sobě z Rakovníka divadelní knížky: „Krvavá pomsta“ a „Blázinec v prvém poschodí“. Úlohy byly rozepsány a rozděleny. Učitel Gustav Trejbal přidal proslov a několik sólových výstupů. Čekalo se na příhodnou dobu. Toto všecko odehrálo se roku 1891.

Roku 1892 v únoru usnesli se všichni po návrhu učitele Gustava Trejbala, že do Sence (tato obec se zdráhala jeviště vydat, tj. oplatit – bylo naší obce) pro jeviště pojedou ještě jedenkráte. Jeli pro něj povozem Ant. Haunera, rolníka čp. 35. Jeviště přivezli, avšak ve velikém nepořádku a udělali v Senci takový rozruch a pobouření, že je – naše hochy – ze Sence vykamenovali – senečtí veverkáři. Pravděpodobně některý z našich senecké nazval „veverkáři“ a vzápětí museli vzít nohy na ramena a to „hezky zčerstva“. Senečtí jsou, nazve-li je někdo „veverkáři“ do duše uraženi…

Museli dát jeviště ihned opravit, což bylo spojeno s velikým nákladem. Po nejnutnější opravě dne 24. 4. 1892 hráli na něm poprvé a sice – proslov přednesla sl. Františka Holá, čp. 24, ve kterém mimo jiné vyzývala obecenstvo ku podpoře slovy: „Již mnoho dědin provedlo své plány a vystavělo dle nich ku podivu k divadlu stany, i my shromáždili se v kruh užší pod praporem hesla, která náš nejjasnější panovník František Josef sobě obral, kteréžto heslo nám v úděl dal. Či mělo snad by divadlo zpátečnictvím slouti? Toť zajisté chtěli byste proti proudu plouti, když vy pak připojíte se k nám v umění – tu ptám se vás – kdo zmůže něco proti nám“ atd. Nato přikročeno k sehrání divadelního představení „Krvavá pomsta“. Hráli: Emil Gregor, čp. 12, Josef Červenka, čp. 57, Emil Chalupa, čp. 52, Fran. Donát, čp. 96 (u Celdů) a Antonie Ulrichová, čp. 55 (později provdána v Senomatech). Při sólovém výstupu „Paní Baby“ vystoupila Marie Laubrová (později provdaná za Fojtíka z Kněževse). Při divadelním představení „Blázinec v prvém poschodí“ hráli Teodor Žákovec – mistr truhlářský, čp. 94, Josef Rýgl, čp. 91, syn rolníka, Oldřich Kounovský, syn řídícího učitele a řezník, čp. 67, Justina Pochmanová, čp. 29. Při této hře učiněn byl požární poplach, takže hra byla na nějakou chvíli přerušena.

Pak následoval sólový výstup, v kterém účinkovali Josef Rýgl, čp. 91, a Emil Chalupa, čp. 52. Výstup ten měl název: „Poprvé u fotografa“. Toto divadelní představení vyneslo čistých 66 zlatých 72 krejcarů, což bylo vzpruhou.

Po divadle přidružili se k omladině Václav Donát, čp. 33, Jan Gregor ml, čp. 12. Tito navrhli, aby se v naší obci utvořil divadelní spolek ochotníků a sami se postavili v čelo sdružení. Jan Gregor ml, čp. 12, napsal listinu, ve které se žádá občanstvo, by se k sdružení tomu přidalo. Emil Gregor, čp. 12, Oldřich Kounovský, čp. 67, a Josef Rýgl, čp. 91, s listinou tou chodili dům o domu, by se občané dali zapsat do sdružení.

Zapsali se: Antonín Donát, rolník, čp. 33 - Kašpar Špička, rolník, čp. 93 - Barbora Haunerová, rolnice, čp. 69 - Justína Pochmanová, dcera rolníka, čp. 29 - Marie Konopásková, dcera rolníka, čp. 28 - Josef Polívka, rolník, čp. 27 - Josef Rýgl, rolník, čp. 91 - Josef Holý, rolník, čp. 24 (u Krištofů) - Ant. Pavlíček, rolník, čp. 24 - Frant. Holá, dcera rolníka, čp. 24 - Václav Pařízek, rolník, čp. 22 a 23 - Frant. Krupička, učitel, čp. 23 - Josef a Frant. Červený, rolníci a hostinští, čp. 20 - Jan Procházka, čp. 19, rolník - Gustav Trejbal, učitel, čp. 109 - Vojtěch Mates, hostinský, čp. 17 - Ant. Šnobl, hlídač ve dvoře, čp. 16 - Václav a František Bazikové, rolníci, čp. 15 - Jan Gregor st., rolník a hostinský, čp. 12 - Jan Gregor ml. a Emil Gregor, synové, čp. 12 - Ludvík Procházka, rolník a hostinský, čp. 11 - Antonín st., Emil Chalupa, čp. 52 - Martin Ulrich, mistr kolář, čp. 55 - Václav Ibl, rolník, čp. 92 – Vojtěch Korb, domkář a truhlář, čp. 83 – Marie Laubrová, dcera domkáře, čp. 106 – Antonie Ulrichová, dcera domkáře, čp. 55 – Marie Kobrzová, bytem v čísle 118 – Michael Tichý, domkář, čp. 97 – Václav a Josef Donát, rolník a syn, čp. 70 – Teodor Žákovec, truhlář, čp. 94 – Jan Konopásek, domkář, čp. 44 – František Linhart, rolník a sedlář, čp. 89 – Josef Gregor, rolník, čp. 81 – Adolf Ringmajer, rolník, čp. 38 – Antonín Hauner, rolník čp. 35 – Václav Donát, čp. 33 – Josef Kounovský, řídící učitel, čp. 68 – Josef a Oldřich, synové řídícího učitele, čp. 68 – Isidor Brabec, švec, čp. 87 – Celestýn Donát, čp. 96 – Ludvík Gregor, obecní strážník, čp. 79 – Vít Gregor, švec, čp. 105 – Klement Teliš, obchodník a rolník, čp. 5. Celkem se zapsalo 50 členů.


Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru