Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 99

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Zemědělské usedlosti v lednu roku 1940 sepsány v pořadí čísel

Čp. 22, 23, 99: Hejda Václav, statkář, převzal statek od švagra Arnošta a Bety Pařízkových, kteří neměli děti. Za manželku má Hejda Marii (příjmení chybí) z Roudnice, kde vystudoval vyšší hospodářskou školu. Mají syna Václava, který navštěvuje měšťanskou školu v Kněževsi. Statek zdědili od Arnošta a Bety Pařízkovýh, před nimi Václav a Marie Pařízkovi. Ti nabyli statek úmrtím Adolfa Haunera, jehož vdovu Marii si Pařízek Václav vzal za manželku; před Adolfem byli jeho rodičové Josefa a Marie Haunerovi. Josef Hauner byl přes 40 roků rychtářem. Otec jeho Tomáš Hauner hospodařil před nimi. Jest to tedy prastarý, selský rod. Hejda Václav a Marie mají 30 ha 71 arů polí. Dům čp. 99 jim patří.

Čp. 24: Pavlíčková Vilemína, vdova po Pavlíčkovi Ant., který se sem přiženil z Kalubic. Dětí pět: Františka, provdaná za vrchního strážmistra četnictva Šallera v čp. 135, Anna, provdaná za Spoustu na Kladně, rozvedená, nyní je v Petrovicích u kováře Krause, Antonín a František, doma v hospodářství, a syn Josef zemřel v mladém věku. Mají 61,39 korců polí. V čísle 24 se říká odpradávna „u Krištofů“, jelikož předek se jmenoval Krištof Holý. Poslední Josef Holý, otec Vilemíny, zde hospodařil před Pavlíčkem Antonínem. Dráha Rakovník-Louny při stavbě této trati přeťala hospodářství toto. Byla poražena stodola ve velkém rozměru, v místech vedle mostu, kterým se podjíždí pod trať. Stodola byla tatáž, jako je stodola v čp. 12 u Gregora Emila, stejně vysoká a stejně široká. Pavlíček Antonín zemřel v roce 1933 ve stáří 67 roků.

Čp. 25: Polívka Bohumil, rolník, manželka Anna, rozená Treglerová, čp. 48, dcera Emanuela a Albíny, rozené Polívkové, čp. 102. Otec Bohumila Polívky Josef Polívka a matka Josefa, rozená Kadlecová, přistěhovali se do naší obce z Nového Dvora čp. 5. Zde koupili čp. 25, postavili nynější dům; stodola a chlévy jsou staré, původní. Dřívější obytný dům byl ze dřeva a pokryt slamou – došky; stál uprostřed dvora a dřívější majitel Pokorný Josef, čp. 39, sobě při koupi a prodeji vymínil, že dům sám si porazí a materiál odveze. Stalo se a Polívka Josef postavil dům nový ihned v roce 1909. Za místo stavební, stodolu a chlévy zaplatil Pokornému 5000 korun. V roce 1932 se Bohumil Polívka oženil. Mají dceru Kamilu ve stáří přes 7 roků. Pozemků mají 23 korců. Odtud je Františka Gregorová, choť Václava Gregora, kronikáře, 22. listopadu 1919 měli svatbu.

Čp. 26: Zde hospodařil od dávna rod Rýglů; posledně Antonín Rýgl. Ten zůstal svobodný, žil se sestrami. Potomci nebyli, odkázal pole a majetek přátelům, bratrovi Josefu Rýglovi atd.

Čp. 27: Polívka Antonín, rolník, a manželka Marie, rozená Stehlíková z Kněževsi. Mají syna Zbyňka, absolventa vyšší hospodářské školy. Polí mají 15 ha 73 arů. Antonín Polívka jest okresním silničním referentem, předsedou Hospodářského družstva v Rakovníku, předsedou místní školní rady, předsedou v lihovaru Olešná. Byl ruským legionářem.

Čp. 28: Konopásek Rudolf, rolník, manželka Karolína, rozená Iblová, čp. 92. Syny mají dva: Václav vychodil Vyšší hospodářskou školu v Plzni, nyní úředník finanční správy v Praze, syn Rudolf jest zaměstnán doma v hospodářství. Tohoto stihlo kruté neštěstí, neb přišel při řezání řezanky o prsty pravé ruky. Mají 22 ha 11 arů pozemků. Konopásek Rudolf byl starostou od roku 1914 až do roku 1919.

Čp. 29: Pochman František, rolník, a manželka Emilie, rozená Trešlová, čp. 1. Mají 4 malé děti: Svatavu, Vladimíra, Slávu a Jiřího. Všichni chodí do školy. Pozemků mají 5 ha 50 arů.

Čp. 30: Gallerach Jaroslav, rolník, podruhé ženat. Prvá manžeka byla Anna, rozená Procházková, čp. 11, bez dětí. Druhá byla Marie, rozená Rýglová, čp. 33. Z tohoto manželství mají dvě dcery: Jaroslavu (Slávku) a Věru, která chodí do měšťanky do Kněževse. Vedlejší dům čp. 87 jest také jejich majetkem. Bydlí v něm porodní asistentka Štronerová Marie se svým mužem Antonínem Štronerem. Polí 12 ha 29 arů.


Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru