Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 130

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81

Kdo bydlel v dávných dobách ve jmenovaných domech, a kdo tam bydlí v roce 1940, kdy se postavily, aneb přestavěly domy, jich majitelé tehdejší a majitelé nynější v roce 1940.
Statek čp. 22 a 23

Na statku hospodařili Urbanovi, „U Hurbanů“ tam lid přezdíval. Později byl na statku Matěj Štis, od kterého statek koupil Tomáš Hauner, sedlák ze vsi Chrášťan, roku 1794 (tak stojí psáno ve starých spisech). Matěj Štis Tomáši Haunerovi prodal: polí v lánech – 42 jiter 1257 sáhů, luk a zahrad – 1 jitro 564 sáhů, pastvin a lesů – 1580 sáhů, dobytek – jeden pár koní, jednu krávu; nářadí – jeden hák, dva pluhy, jedna kolečka, jedny brány, jednu obilní a jednu travní kosu, jedny žebřiny, jedny vidle, jednu sekyru a jednu motyku.

Na statku tom vězí následující povinnosti:

1. Potažitá robota 3 dny v týdnu.

2. Pěší robota od sv. Jana až do sv. Václava, též 3 dny v týdnu.

Tomáš Hauner zaplatiti musel:

1. Do panství olešenského (tehdejší vrchnosti), do sirotčí kasy 59 zlatých 13 krejcarů.

2. Do panství olešenského, do zádušní kasy 9 zlatých.

3. Haunerovi Jiřímu na vojnu 20 zlatých.

4. Martinu Kubištovi 15 zlatých.

5. Dále kontribuci obilí: 8 měřic hrachu, 2 měřice prosa, 6 měřic žita pěkného, 2 měřice žita zadního, Jakubu Štamprechtovi 2 měřice prosa.

Tomáš Hauner zápisem ze dne 7. února 1821 postoupil grunt svému synu Haunerovi Josefu, ten oženil se s Kateřinou Kohlovou, kteráž měla 300 zlatých stříbra co věna. Roku 1841 jest psáno ve starých záznamech, že na čp. 22 a čp. 23 hospodaří Hauner Josef, sedák.

Roku 1844, 9. dubna, vyhořely Haunerovi Josefovi veškeré hospodářské budovy, vyhořel úplně. Ještě téhož roku 1844 postavil nové budovy a získal si hlavně těch zásluh, že hospodářství ono se honosí skvělou výstavností hospodářských budov.

Kateřina, rozená Kohlová, zemřela roku 1841 a Hauner Josef se oženil podruhé dne 6. dubna 1842 s Marií, rozenou Donátovou z Chrášťan, narozenou roku 1819, která mu do statku přinesla 760 zlatých stříbra věna. Zemřela 29. 6. 1883.

Tomáš Hauner měl sedm dětí: 3 syny a 4 dcery. Synové: Václav, Jan, Josef. Dcery: Františka, Anna, Josefa a Kateřina. Tato Kateřina se provdala v roce 1845 za Jana Gregora, čp. 54, domkáře a krejčího (Kašpárek zvaný). Narodila se 30. srpna roku 1818 a zemřela v čísle 81 dne 11. března 1901 v stáří 83 roků; byla to babička kronikáře Gregora Václava.

Hauner Josef byl vyspělý na tehdejší dobu. Byl rychtářem plných 40 roků, tj. do roku 1860. Po Josefu Haunerovi nastoupil smlouvou postupní dne 1865 syn jeho Hauner Adolf. Ten si vzal za manželku Marii, rozenou Štulíkovou z Jemník, s věnem 7000 zlatých.

Hauner Adolf byl na slovo vzatý, dobrý, vzorný hospodář. Zavedl v roce 1865 kroniku a psal ji pilně do své smrti, do roku 1875. Na tehdejší dobu oral „v jednom pluživu“ (stojí psáno) čtyřmi koňmi, měnil semena z jiných krajů vysoce položených, jezdil na koni, což šlechta mu připočítávala za největší drzost. Co prý si to takový hloupý, ukoptěný sedlák dovoluje (vyprávěla moje babička Kateřina, rozená Haunerová z čp. 23, tohoto Adolfa teta). Vrchnosti se nebál, byla mu pro švandu, nehrbil se před ní.

Zemřel, oběsiv se na klice u dveří roku 1875, když před tím zešílel. Jeho poslední zápisy v jeho kronice tomu nasvědčují. Polovinu usedlosti Adolfa Haunera zdědil jeho syn Václav, ¼ gruntu dcera Marie a žena Marie Haunerová druhou polovinu (?). Tato se provdala dne 13. listopadu 1877 za Pařízka Václava a ten obdržel od manželky ¼ gruntu. Na usedlosti vázlo 6000 zlatých dluhu, které na sebe vzali manželé Václav a Marie Pařízkovi. Syn Václav Hauner zemřel v listopadu roku 1877 a z jeho ¼ gruntu zdědila 1/8 sestra jeho Marie a 1/8 gruntu jeho matka Marie, nyní již Pařízková. Takže statek drží: 2/8 Václav Pařízek, 3/8 manželka Marie Pařízková a 3/8 gruntu drží dcera Marie Haunerová. Při inventuře uvolili se manželé Pařízkovi skládati na dceru Marii Haunerovou čistý výtěžek z usedlosti 3/8 v obnosu 350 zlatých ročně a pak od 14 let jejího věku 500 zlatých ročně do jejího provdání. Dne 1. října roku 1892 se Marie Haunerová provdala za Dr. MUDr. Topku Františka, obvodního lékaře v Kněževsi, bylo jí 20 roků. Nechala se zplnoletnit a vyzvedla si ze sirotčí pokladny 7205 zlatých, které tam byly Marií a Václavem Pařízkovými, jejími rodiči, vloženy. 1000 zlatých zdědila po své babičce výměnkářce.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru