Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 111

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Zemědělské usedlosti v lednu roku 1940 sepsány v pořadí čísel

Čp. 147 – Kounovský Josef, domkář a železničář, manželka jeho Žofie pochází z Olešné. Mají 2 děti. Josef chodí třetí rok do školy. Václav jest nemluvně. U nich žije matka Marie Kounovská, a ta je majitelkou pozemků 1 ha 45 arů na katastru kněževeském „Za Vrchy“. Otec Kounovskýho byl Kounovský Otakar, ten zemřel 12. prosince roku 1935 a byl synem řídícího učitele Kounovskýho Josefa, který zde učil dlouhá léta. Otakar Kounovský postavil dům čp. 147 v roce 1926.

Čp. 150 – Vostatek Antonín, domkář a zemědělský dělník, manželka Barbora. Oba bývali zaměstnanci ve dvoře knížete Fürstenberga a pak ve zbytkovém statku bývalého správce téhož dvora Heřmana Josefa, kterýžto nabyl statek ten pozemkovou reformou roku 1925. Vostatkovi obdrželi odbytnou a v roce 1927 postavili sobě dům číslo 150, za kterýž zaplatili 30 tisíc korun. U nich bydlí syn Atnonín s manželkou. Vostatek Antonín starší se přistěhoval do naší obce ze Šanova roku 1910. Mají 4 děti. Polí mají zastavěné plochy a záhumenky 14 arů.

Čp 153 – Satrapa Václav, domkář a zemědělský dělník, jeho žena Josefina. Pracovali na statku Bazikových čp. 15 od roku 1911, on jako kočí a teď oba jako nádeníci. Do naší obce přišel 1. ledna roku 1910 a dům sobě postavili v roce 1927 a zaplatili za stavbu i s příslušenstvím 40 tisíc korun. Satrapa Václav pochází z obce Boňkova u Humpolce, jeho žena z Bystrý u Humpolce. Do obce naší přišel v roce 1910 co kočí k Procházkovi Ludvíkovi čp. 11 (do „Hořejší hospody“) a pak, od roku 1911, byli oba zaměstnáni v statku u Baziků čp. 15 až do doby, kdy založeno JZD. Mají 2 dcery, slouží v Praze. Polí mají 1 ha 33 ary.

Čp. 159 – Křeček Ladislav, vdovec, domkář a dělník, někdy švec. Za manželku měl Marii, rozenou Šindlerovou z čp. 37, která zemřela v roce 1937, ve stáří 50 roků. Vlastnili dříve dům p. 137, který vystavěli v roce 1912; pro dluhy byli nuceni dům prodati, koupili jej manželé František a Marie Uldrychovi za 60 tisíc korun v roce 1931. V roce 1932 postavili sobě Křečkovi dům čp. 159 za 20 tisíc korun. Mají 4 děti. Josef je někdě ve světě. Marie slouží v Praze. Karel je železničář (Lužná-Lišany), Anna provdána v Kněževsi za cukráře Eglickýcho. Křeček Ladislav pochází z Rakovníka. Má polí 11 arů. Dům čp. 137 postavili na bývalé zahrádce patřící otci Šindlerovi Antonínu a matce Pavlíně Šindlerové čp. 37, kteroužto zahrádku dostala Marie Křečková, dcera Šindlerových jako věno k postavení domku čp. 137.

V roce 1940 hospodaří na gruntě aneb se živí prací zemědělskou, až na malé výjimky, 115 rodin zemědělců v naší obci.

Živnostníci v naší obci v roce 1940

Ibl Josef, mistr kovářský a podkovářský. Řemeslo provozuje v obecní kovárně čp. 8. Tuto kovárnu má pronajatu od obce na dobu 6 roků za roční nájemné 605 korun. Pochází ze Třeboci, žena jeho Anna, rozená Ventová, je z Nového Dvora. Mají 3 dcery. Vlastu, Jiřinu a Libuši. Do naší obce přišel roku 1923 a v roce 1926 koupil od manželů Dolejšových dům čp. 3 i s příslušenstvím za 57 tisíc korun a ten postavil si moderní kovárnu za 44 tisíc korun. Nastalými, neutěšenými poměry nemohl splácet dluhy, byl mu majetek, tj. dům čp. 3 i s poli, prodán v roce 1937. Pronajal sobě obecní kovárnu v čp. 8 a bydlí u Dvořáka Václava, čp. 163. Exekuován byl Hospodářskou záložnou v Rakovníku, Berním úřadem v Rakovníku a Tittlbachem ze Svojetína. Byl mu tedy prodán veškerý mejtek v exekuční dražbě.

Frélich Josef, mistr kovářský a podkovářský. Vyučil se u jeho otce Frélicha Adolfa v čp. 116; tento zemřel ve světové válce roku 1917 v nemocnici v Uhrách. Po vyučení pracoval u otce v čp. 116, potom v Krupé, v Ročově, v Kounově a v Mutějovicích. Po nabyté praxi vrátil se do naší a jeho rodné obce v roce 1927 a pracoval v dílně po svém otci zase v čp. 116. Potom si pronajal obecí kovárnu. V roce 1928 koupil od Červenky Jaroslava a jeho manželky, který býval obecním strážníkem a zedníkem – dům čp. 100 az 40 tisíc korun. Tam postavil si v roce 1937 moderní kovárnu za 20 tisíc korun. Kovárnu vybavil moderními stroji, kupříkladu elektrikou vrtačkou, bucharem, motorem, m svářečem, elektrickou bruskou a jinými stroji. Manželka jeho Františka, rozená Šváchová z Mutějovic. Mají syna Josefa, který navštěvuje III. ročník měšťanské školy v Kněževsi. Ve společné domácnosti bydlí její rodiče Václav a Marie Šváchovi, kteří jsou z Mutějovic. Frélich Josef, kovář, narodil se v naší obci dne 20. května roku 1901, jest výborným kovářem i podkovářem. Pro jeho um je vyhledáván z dalekého okolí. Má mnoho jeho výrobků patentováno, mnoho jeho výrobků bylo uznáno za nejlepší. Kopačka na odorávání chmele jím vyrobená jest dvoustranný pluh, jedinečný. Kopačka všeobecně zvaná „Fréliška“. Stojí asi 3500 korun. Ceny kovářské v této době – 8 zimních podkov se šrouby ostrými i s pobitím 108 korun, jeden pluh na odorávání od sloupů i kolečko stojí 150 korun, nový plaz k pluhu a nový nůž (radlice) 37 korun. Frélichovi mají 51 arů.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru