Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 73

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Rok 1939 - pokračování

Adolf Hitler podepsal výnos:

Protektorát Čechy a Morava!

Ze dne 16. 3. 1939 se úředně oznamuje: Vůdce podepsal dnes na Pražském hradě tento výnos o Protektorátu Čechy a Morava: Po tisíc let náležely k životnímu prostoru německého národa česko-moravské země (zase mu to povídá, žvanilovi, říká každý Čech, z dějepisu a zeměpisu blbec ohromný). Násilí a nerozum vytrhly je svévolně z jejich starého historického okolí a posléze jejich zapojením do umělého útvaru Česko-Slovenska vytvořily ohnisko stálého neklidu. Od roku k roku zvětšovalo se nebezpečí, že z tohoto prostoru, jako již jednou v minulosti, vyjde nové nesmírné ohorožení evropského míru. Neboť Česko-slovenskému státu a jeho držitelům moci se nepodařilo organizovati rozumně soužití skupin v něm svémocně spojených a tím probuditi a zachovati zájem všech zúčastněných na udržení jejich společného státu. Prokázal však tím svou vnitřní neschopnost k životu a propadl proto nyní také skutečnému rozkladu. Německá říše však nemůže v těchto dnech pro její vlastní klid a bezpečnost stejně jako pro obecné blaho a mír v tak rozhodně důležitých oblastech trpěti žádné trvalé poruchy. Dříve nebo později muselo by nésti nejtěžší důsledky jako mocnost dějinami a zeměpisnou polohou co nejsilněji interesovaná, spolupostižená. Odpovídá tudíž příkazu sebezáchovy, jestliže německá říše jest rozhodnuta zasáhnouti rozhodně k zajištění základů rozumného středoevropského řádu a vydati nařízení, která z toho vyplývají. Neboť dokázala už ve své tisícileté, dějinné minulosti, že díky jak velikosti, tak i vlastnostem německého národa, jediná jest povolána řešiti tyto úkoly.

Naplněn vážným přáním sloužiti opravdovým zájmům národů obývajících v tomto životním prostoru, zajistiti národní svébytnost německého a českého národa, prospěti míru a sociálnímu blahu všech, nařizuji tudíž jménem německé Říše, jako základnu pro budoucí soužití obyvatelů těchto oblastí, toto:

Článek 1.

 1. Části bývalé Česko-slovenské republiky, osazené v březnu roku 1939 neměckými oddíly, náleží napříště k území Velkoněmecké říše a vstupují jako Protektorát Čechy a Morava pod její ochranu.
 2. Pokud obrana říše to vyžaduje, učiní Vůdce a říšský kancléř pro jednotlivé části těchto území úpravu od toho odchylnou.

Článek 2.

 1. Obyvatelé protektorátu, kteří jsou Němci, tj. příslušníky německého národa, stávají se německými příslušníky státními a podle ustanovení zákona z 15. září r. 1935 (říšký zák. I. str. 1146 o říšských občanech) říšskými občany. Pro ně platí tudíž také ustanovení na ochranu německé krve a německé cti. Podléhají německé soudní pravomoci.
 2. Ostatní obyvatelé Čech a Moravy stávají se státními příslušníky Protektorátu Čechy a Morava.

Článek 3.

 1. Protektorát Čechy a Morava jest autonomní a spravuje se sám.
 2. Vykonáva svoje výsostná práva, náležející mu v rámci protektorátu ve shodě s politickými, vojenskými a hospodářskými potřebami říše.
 3. Tato výsostná práva jsou zastávána vlastními orgány a vlastními úřady s vlastními úředníky.

Článek 4.

Hlava autonomní správy Protektorátu Čechy a Morava používá ochrany a čestných práv hlavy státu. Hlava Protektorátu potřebuje pro výkon svého úřadu důvěry Vůdce a říšského kancléře.

Článek 5.

 1. Jako zastánce říšských zájmů jmenuje Vůcde a říšský kancléř Říšského protektora v Čechách a na Moravě. Jeho úřední sídlo jest Praha.
 2. Říšský protektor jako zástupce Vůdce a říšského kancléře a jako zmocněnec říšské vlády má úkol pečovati, aby bylo dbáno politických směrnic Vůdce a říšského kancléře.
 3. Členové vlády protektorátu jsou potvrzováni Říšským protektorem. Potvrzení může býti odvoláno.
 4. Říšský protektor jest oprávněn dáti se informovati o všech opatřeních vlády Protektorátu a udíleti jí rady. Může podati námitky proti opatřením, která by byla s to poškoditi říši a je-li nebezpečí z prodlení, vydati nařízení nutná ve společném zájmu.
 5. Od vyhlášení zákonů, nařízení a jiných právních předpisů, jakož i od výkonů správních opatření a právoplatných soudních rozsudků jest upustiti, podá-li Říšský protektor námitky.

Článek 6.

 1. Zahraniční věci protektorátu, obzvláště ochranu jeho státních příslušníků v cizině, zastává říše. Říše povede zahraniční věci tak, jak to odpovídá společným zájmům.
 2. Protektorát obdrží zástupce u říšské vlády s úředním označením vyslanec.

Článek 7.

 1. Říše poskytuje Protektorátu vojenskou ochranu.
 2. Vykonávaje tuto ochranu, udržuje říše v protektorátu posádky a vojenská zařízení.
 3. Pro udržení vnitřní bezpečnosti a pořádku může protektor zříditi vlastní sbory. Organizaci, početní sílu a výzbroj určí říšská vláda.

Článek 8.

 1. Říše vykonává bezprostřední dohled na dopravnictví, jakož i na pošty a telekomunikace.

Článek 9.

Protektorát náleží k celnímu území německé Říše a podléhá jeho celní výsosti.

Článek 10.

 1. Zákonitým platidlem jest vedle říšské marky až na další koruna.
 2. Poměr obou měn navzájem určí říšská rada.

Článek 11.

 1. Říše může vydávati právní předpisy s platností pro protektorát, pokud toho vyžaduje společný zájem.
 2. Pokud je dána společná potřeba, může říše převzíti do vlastní správy správní obory a zříditi pro ně vlastní říšské úřady.
 3. Říšská vláda může učinit opatření potřebná k udržení bezpečnosti a pořádku.

Článek 12.

 1. Právo platné v té době v Čechách a na Moravě zůstává v účinnosti, pokud neodporuje smyslu převzetí ochrany německou Říší.

Článek 13.

 1. Říšský ministr vnitra vydá v dohodě se zúčastněnými říšskými ministry právní a správní předpisy, potřebné k provedení a doplnění tohoto výnosu.

V Praze dne 16. března r. 1939

Vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler, v. r.

Říšský ministr zahraničí von Ribbentrop, v. r.

Dr. Lammers, v. r., říšský ministr a přednosta říšské kanceláře

Dr. Frick, v. r., říšský ministr vnitra

Poznámka kronikáře: Ačkoliv takovéto záznamy do pamětní knihy obecní nepatří (toho jest si kronikář Václav Gregor dobře vědom), ale nebude na škodu, když toto dopodrobna zaznamenal pro milé naše potomky. S odstupem času by se zapomnělo, aneb překroutily zprávy o vzniku protektorátu. Byv pamětliv, by se vám udržely správně věci tak, jak se odehrávaly, vypsal jsem je věrně a pravdivě. My všichni věrní Čechové věříme, že se toto dílo Němců neudrží, že nebude míti dlouhé trvání, tak doufá celý náš český národ a tak tvrdíme i my u nás v obci. A já, kronikář zase, již poněkolikáté dodávám: Kdo lže, ten krade a kdo krade, přijde určitě na šibenici!

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru