Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 49

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Rok 1936

Švehlův památník – Švehlův sad

V neděli dne 24. Května 1936 byl v naší obci slavnostním způsobem odevzdán veřejnosti Švehlův památník – sad s lípou před statkem Václava Hejdy, čp. 22 a čp. 23. Dopoledne konaly se závody cyklistického odboru OSRD (Okresní sdružení republikánského dorostu) a po nich při koncertě připevňovány tyče do plotu zahrádky kol památníku a lípy, v pořadí, v jakém se OSRD při cyklistických závodech umístili.

Odpoledne seřadil se mohutný průvod u stanice buštěhradského nádraží, prošel obcí v čele se selskou jízdou, alegorickými vozy, dále oficiálními hosty s panem místopředsedou Senátu národního shromáždění Václavem Donátem, zdejším rodákem ze statku čp. 33. Při příjezdu do naší obce vřele pozdravil a přivítal milého nám všem váženého hosta starosta obce Emil Kraus, domkář, čp. 65, dále místní důvěrník republikánské strany Josef Novotný, rolník, čp. 38, a družka Mařenka Haunerová, dcera rolníka, čp. 69, za dorost připjala p. senátorovi v upomínku krásnou růži. V průvodu pochodovali sokolové se žactvem i dorostem, hasičstvo, celé obecní zastupitelstvo, pod jehož protektorátem slavnost konána, a masy lidu z místa i širokého okolí.

U památníku padlých zahrála zesílená kapela Josefa Holýho, čp. 109, píseň „Hoši od Zborova“. Školní děvče velmi tklivě předneslo krásnou báseň. Báseň „Mrtvému hospodáři“ krásně recitoval Josef Pochman, syn rolníka, čp. 29. Dívka v kroji položila k pomníku padlých krásnou kytici. Hudba hraje hymny národní… velebný okamžik…
 

Fotografie z kroniky

Před památníkem padlých na obrázku jsou: křížkem označen jest Václav Donát, místopředseda senátu, dvojitým kroužkem označen jest Dr. Vltavský, okresní hejtman, zástupce úřadů. 1. Antonín Polívka, rolník, čp. 27, 2. Václav Pochman, domkář a železničář, Nový Dvůr, čp. 18, 3. Bumberle, okresní velitel četnictva, Rakovník, 4. Bambas, četnický vrchní strážmistr, 5. Václav Gregor, rolník a kronikář, čp. 81, 6. Dvořák, ředitel Zemědělské pojišťovny, Rakovník, 7. Frant. Štuksa, člen obec. zastupitelstva, domkář, čp. 151, železničář, 8. Jos. Novotný, důvěrník strany republikánské, rolník, čp. 38, člen obec. zastupitelstva, 9. Karel Reček, Senomaty, předseda republikánské strany, 10. /jméno neuvedeno/, Rakovník, tajemník republikánské strany, 11. Anči Holá, náčelnice Sokola, z čp. 109, vede žactvo, 12. Antonín Rýgl, rolník, čp. 33, 13. Jaroslav Ryba, sedlák na výměnku, Senomaty.

U památníku stojí sokolové v pozoru, ten krajní jest Josef Klečka, domkář, čp. 45 (obrácen zády). Dále žactvo v pozoru a vedoucí náčelnice Anči Holá, označená č. 11, vede dva žáky Sokola, Milana a Radislava Gregorovi, čp. 81.

Poté odebral se mohutný průvod za zvuků sokolských písní na místo slavnosti.

Při vztyčení státní vlajky zapěl místní zpěvácký sbor „Sláva Tobě!“ Sbor řídil učitel Jindřich Cédl. Ve sboru zpívali, Chalupa Ant, čp. 52 – Holý Josef, čp. 109 – Procházka Gustav starší, čp. 21 – Gregor Karel, čp. 12 – Malý Ant., čp. 70 – Pác Adolf ml., čp. 105 – Ant. Polívka, čp. 27 – Gregor Václav, čp. 81 – Václav Vojáček, čp. 177.

Předseda dorostu Rudolf Konopásek ml., syn rolníka, čp. 28, krátkým projevem zahájil slavnost, přivítal zvláště slavnostního řečníka, našeho rodáka, místopředsedu Senátu národního shromáždění Václava Donáta, pana okresního hejtmana, vrchního radu Dr. Vltavského, který se byl dříve s okresním četnickým velitelem Buberlem p. senátoru ve své funkci hlásil, dále ostatní význačné osobnosti, dále uvítav všecky korporace, udělil slovo slavnostnímu řečníku, senátoru Václ. Donátovi.

Tento, jakožto Švehlův spolupracovník, výstižně promluvil o velikých zásluhách Antonína Švehly, v prvé řadě o národ a stát a na četných příkladech poukázal, že Švehla při všem svém konání neřídil se zájmem té či oné skupiny lidské společnosti, že se stavěl vždy proti jakémukoliv stranictví a úzkostlivě dbaje duše hlasu celého národa, byl rozvážným vůdcem české politiky již za Rakouska a duší všech vlád v republice.

Apelem, abychom vždy měli na mysli nejdříve stát a národ a dbali Švehlova odkazu, jehož heslem bylo: Půdapráce – chléb mír, a tím Švehlu budeme nejlépe oslavovati, zakončil svůj slavnostní projev, bouřlivě aklamovaný celým shromážděním.

Pan starosta Emil Kraus převzal památník, lípu i sad, do správy obce a hymnou, kterou zahrála kapela chvalně známá Josefa Holýho, čp. 109, byla slavnost ukončena. Nato odebral se senátor Václav Donát v průvodu funkcionářů místních i okresních na chvíli do koncertu, při němž bylo mu představeno nespočetné množství starých lidí z naší obce, kteří pamatují doby, kdy pan senátor v naší obci jako hoch své mládí prožíval se svými rodiči Antonínem a Františkou Donátovými, čp. 31, později v čp. 33.

Pro každého měl několik vzpomínek na dávné doby. Při loučení s některými starými zdejšími osadníky zaslechli stojící kolem od těchto zvláštní poděkování, která patrně měla svůj důvod.

Druhý den po slavnosti se všecky krajinské listy rozepsaly, že obyvatelé chrášťanští spontánním a důstojným způsobem vzdali hold Švehlově památce a pro budoucí časy zřídili nehynoucí pomník Švehlova života.

O postavení památníku – zasazení lípy a utvoření sadu, měl největší podíl místní republikánský dorost s Rudolfem Konopáskem ml., čp. 28, v čele jakožto předsedou.

Hudba při průvodu – koncertě, jakož večer při taneční zábavě, účinkovala zesílená kapela kapelníka Josefa Holýho, čp. 109.

Do památníku vložena listina s běžnými daty, různými podpisy. Napsali jí Josef Pochman ml., čp. 29, a kronikář naší obce Václav Gregor, čp. 81; uložena jest dole v podstavci.

Celé obecní zastupitelstvo i veškeré občanstvo vyšlo celé akci pro postavení památníku ochotně vstříc.

Nutno poznamenat, že mnoho významných účastníků se podepsalo na zvláštní arch, žel, že byl poškozen.

Jest tam vidět předem podpis místopředsedy senátu Václava Donáta, okresního hejtmana Dr. Vltavského, Karla Rečka, předsedy republikánské strany na Rakovnicku, ze Senomat, Jaroslava Ryby, sedláka na výměnku ze Senomat, významného pracovníka na okresu, Karla Stádníka, předsedy Čs. domova, Bumberleho, okresního velitele četnictva, vrchního četnického strážmistra Bambase a jiné a jiné podpisy.


Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru