Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 37

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Rok 1907

Tento rok byl celý příznivý, úroda pěkná. Bylo draho: 1 q žita 14 zl., 1 kg mouky 29 krejcarů. Tento rok na žádost rolníků Jana Procházky, č. 21, Josefa Červenýho, čp. 20, Jindřicha Holýho, čp. 109, Ambrože Voigta, čp. 73, byl zřízen náležitý přejezd přes vodoteč přes cestu vedoucí k jejich stavením. Obec položila roury od dolejšího rybníka přes onu cestu, dále přes park do školní zahrady.

Zemřeli v roce 1907: Antonie Ryglová, čp. 121, sebevrah, nechala se přejet vlakem na trati na navážce proti Pavlíčkově stodole čp. 24. Pitvána byla 10. ledna, sebevraždu spáchala 8. ledna 1907; Anna Holá, 66 roků, 8. 5.; Anna Čiháková z Modřovic, 66 roků, 15. 5.; Marie Křížková, v stáří 90 roků, 24. 9.; Emilie Rýglová, 22 roků, 25. 9.; Jan Sýkora, v říjnu, 76 roků; Marie Holá, 46 roků, 2. 11. Všech zemřelých v roce 1907 bylo 15 i s dětmi.

Starostou byl Josef Gallerach, rolník, čp. 30.

Rok 1908

Tento rok byl náramně suchý, celé léto nepršelo. Obilí se neurodilo – panovala drahota. Chmele byla nadúroda; byl laciný za 1 cent 48 zlatých, ba ještě méně. 1 kg černé mouky stál 22 kr., malý bochník chleba 28 krejcarů.

Zemřelí v r. 1908: Ant. Krauz, 31. 3., stár 78 r.; Anna Diršmídová, 28. 4., 61 roků; Anna Gregorová, 27. 5., 30 r.; Jos. Kučera, 24. 9., 60 r.; Frant. Kapounová, 2. 10., 53 r.; Anna Vostatková, 16. 10, 22 r.; Ant. Vajdyš, 25. 10., 85 r., Josef Vostatek, 12. 11., 56 r.; Josef Kounovský, řídící učitel, zemřel 19. 11 v stáří 68 roků, zemřel v Praze a byl převezen do naší obce a zde měl pohřeb krásně vypravený ze školní budovy; Václav Bazika, výměnkář, zemřel 16. 12. 1908 v stáří 72 roků. Zemřelých v roce 1908 i s dětmi jest 17.

Starosta Josef Gallerach, rolník, čp. 30.

Rok 1909

Úroda byla tak asi prostřední. 1 q žita 16 K 30 h, 1 q ječmene 16 K 30 h.

Zemřelí: Frant. Rýglová, 18. 1., 79 let; Ant. Grill, 11. 4., 61 roků, Ant. Léhman, 25. 4., 78 let (v mládí majetný – k starosti žebral); Frant. Hauner, 5. 6., 59 r.; Josef Černý, 2. 7., 36 r.; František Rýgl, 6. 11., 54 r.; Ant. Bušek, 1. 12., 79 let. Celkem zemřelo i s dětmi v roce 1909 12 osob.

Úřad starosty zastával 1. radní Ludvík Procházka, rolník, hostinský, čp. 11.

Rok 1910

Starostou byl František Bauer, rolník, čp. 34. Úřadoval denně od 9. hodiny do 12. hodiny polední ve vedlejším svém domě. Kancelářské, písařské práce vedl mu Jindřich Holý, rolník, čp. 109.

V tomto roce se podřezala Anna Brožová, svobodná, 1. 11., 22 r. Zemřelí: Martin Ulrich, vážený, dobrý mistr kolář, zemřel 9. 2., 77 r.; Barbora Vajdyšová, 10. 2., 82 r.; Vincencie Růžičková, 21. 2., 65 r.; Josef Pichrt, 14. 3., 59 r.; Ibl Václav, 4. 3., 57 r.; Antonie Pracná, 11. 4., 73 r.; Dorota Donátová, 18. 5., 92 r., Václav Žákovec, 26. 5., 77 r., čp. 10; Frant. Hyjan, byl zabit bleskem u první cesty novodvorské, když za veliké bouřky pospíchal „ze Sviné“ s Václavem Kučerou a Kučerovou ženou k domovu. Tam u té cesty silně se zablýsklo a Hyjan byv zasažen, skácel se mrtev k zemi. Bylo to 27. 5. 1910, byl stár 44 roků; Josefa Stehlíková, zemřela v červenci 1910 v stáří 64 r.; Veronika Svobodová, 13. 7., 94 roků; Hermína Růžičková, 2. 9., 21 r.; Marie Haunerová, 5. 11., 52 r.; Vincencie Matesová, 17. 11., 64 roků. V tomto roce i s dětmi zemřelo 17 osob.

1 q žita 17 K, 1 q ječmene 16 K 30 h.

Rok 1911

Starostou byl Frant. Bauer, rolník, čp. 34. Tento rok byl suchý, od jara vůbec nepršelo, i celé léto nepršelo. Obilí na to sucho sypalo obstojně. Žito stálo 22 K, ječmen 20 K, chmel 188 K až 225 korun.

V tomto roce začala se stavět okresní silnice přes naši obec směrem k Nesuchyni. Dohled měl Jindřich Holý, rolník čp. 109. Silnice přes obec směr k Olešné se začala stavět. Dohled měl Frant. Busebaum, nar. 1884, stavitelský asistent. Zemřel 1917 v stáří 33 roků.

Zemřelí: Eleonora Holá, 7. 2., v stáří 23 let; Marie Grillová, 10. 3., stará 9 měsíců; František Polívka, 7. 4., 68 r.; Barbora Vajdyšová, 30. 4., 53 let stará; Josefa Chalupová, 14. 6., 91 roků. Celkem zemřelo 12 osob.

Rok 1912

Úroda chmele byla veliká. Tento rok pokračovalo se ve stavení silnice směrem k Nesuchyni. Dozor Jindřich Holý, čp. 109. Dne 1. února zemřel hajný Frant. Šnobl z borské hájovny. Místní zpěvácký odbor Čtenářsko-ochotnického spolku zazpíval mu na jeho cestě poslední; jest pochován na hřbitově v Olešné. Toho roku se také pokračovalo ve stavbě silnice ode vsi směrem k Olešné; dohled Frant. Busebaum, čp. 47, stavitelský asistent.

Zemřelí: Anežka Holá, čp. 109, 14. 2., v stáří 63 roků; Josef Grill, 9. 3., 31 roků; Marie Trešlová, čp. 1, 11. 3, 74 roků; Josef Polívka, čp. 27 (u Benešů), 29. 5., 31 roků, Ant. Šintler, čp. 53 (u Matoušů), 16. 6., 71 r.; Václav Donát (u Čoudů), čp. 103, 2. 7., 24 r.; Františka Grillová, 7. 7.; Antonín Růžička, 24. 7., 80 roků; Josef Růžička, 29. 7., 72 roků; Josefa Náglová, čp. 31, 30. 7., 73 roků; Václav Trešl, čp. 1.; 74 roků; Ant. Gregorová, čp. 93, 9. 11., 43 roků. Celkem i s dětmi zemřelo 28 osob.

Toho roku 1912 dodělala se silnice okresní z hranic od Olešné přes naši obec směrem ke Kněževsi. Dohled měl Frant. Buschbaum, stavitelský asistent z čp. 47.

Rok 1913

Starosta: František Bauer, rolník, čp. 34. Šuškalo se stále o válce, ba už i veřejně mluvilo se o neodvratné válce. Občané, aby aspoň jednoho občana uchránili od válečných útrap, před rukováním do vojny, zvolili si starostou Rudolfa Konopáska, čp. 28, rolníka. Jednomyslně se – tajně ovšem – usnesli a bývalý starosta Frant. Bauer ochotně se vzdal starostenství ve prospěch Rudolfa Konopsáka, jen aby nemusel rukovat na vojnu. On Konopásek byl vojákem, svobodníkem, a jako starosta na vojnu nemusel. Tak jej občané zachránili. Jak krásné jednání.

Dne 8. března byly již zasety všecky jařiny, už se zelenaly, byly již 15 až 20 cm narostlé, když úplně na 15 cm zamrzlo na několik dnů. Úroda byla však nad očekávání výborná. Emil Gregor, rolník, čp. 12 (u Matějčků) zasel brzo „na Příči“ míchanici – viku, oves, ječmen – úplně mu na několik dnů zamrzla. Kamarádi, denní hosté, se mu posmívali, že má sklizeno, že má již po žních. Ale on, Emil Gregor, rád ještě po létech na onen rok 1913 vzpomíná. Neměl a snad už nebude míti takový úrodný rok, jako byl r. 1913. Obilí sypalo nádherně. Rovněž šafář Karel Rybáček ze statku Fürstenberga, čp. 16, vzpomíná, že měl zaseto „flák“, tj. několik korců ječmene „v Kortnách“ a ten už veliký úplně zamrzl na několik dní, a že správce nařídil, by se ječmen zaoral, že „z něho nic nebude“. Šafář tak neučinil a úroda byla nad očekávání veliká, což dává vždy příležitostně k lepšímu. Ponaučení vezměte rolníci z toho! 1 q ječmene stál 13 korun.

Zemřelí: Josef Červenka, čp. 57, 11. 1., 68 roků; Anna Gregorová, čp. 12, 3. 2., 64 roků; Jan Růžička, 20. 3., 67 roků; Anna Pácová, čp. 76, 9. 6., 20 roků; Vojtěch Mates, čp. 17, 18. 6., 65 r.; Adolf Mates, čp. 17, 15. 7., 21 roků; Františka Donátová, 22. 7., 57 roků, čp. 70; Ant. Šindler, č. 37, zemřel 24. 11, 58 roků. Celkem zemřelo 16 osob i s dětmi.
Válečné mraky na obzoru se víc a více stahují.


Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru