Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl II - část 106

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl II. (1940-1945)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Zemědělské usedlosti v lednu roku 1940 sepsány v pořadí čísel

Čp. 82 – Sýkora Karel, policejní strážník v Praze, manželka Marie, rozená Lorberová – Rohlínková. Matka jeho Anna Sýkorová, rozená Benešová ze Hřebečník, této manžel také Karel, domkář a zemědělský pracovník ve statku 22 a 23 u Pařízků dlouhá léta, zemřel roku 1937 ve stáří 56 roků. Děcko mají, dceru. Polí 2,42 ha.

Čp. 83 - Procházka Antonín, rolník, manželka Františka, roz. Divišovská, z čp. 13 (nyní Opat Josef). Děti mají dvě. Dcera Františka chodí do IV. třídy měšťanky do Rakovníka, syn Jaroslav chodí do měšťanky do Kněževse. Procházka odstěhoval se s rodiči odtud z Chrášťan do Žatce jako malý hoch a vrátil se do naší obce a přiženil se k Františce Divišovské do čp. 13. Domek čp. 13 prodali manželům Opatovým Josefu a Anně a odstěhovali se na Strašítka do usedlosti čp. 83, kteroužto koupili od Josefa a Marie Donátových, kteří byli dříve na gruntě čp. 38. Tento grunt vyměnili Donátovi s Novotným Josefem a Vlastou, rozenou Korbovou za usedlost čp. 83. Procházkovi mají polí: na našem katastru 4,59 ha, na nesuchyňském 1,24 ha, v Olešné 68 arů, celkem 6 ha 51 arů.

Čp. 86 – Haunerová Anna, vdova po rolníku Haunerovi Václavovi, zemřel roku 1934. Děti: Dcera Anna je provdaná v Lužné za Šváchu, Václav, Josef a Marie jsou dosud doma při hospodářství. Tam kde stojí dnes statek čp. 86, probíhala tudy silnice Rakovník-Veclov (kolem), dále přes Svojetín na Žatec. Ona silnice přeťala náves, šla, kde dnes se nalézá dům čp. 93 (Konopásek Alois), odtud směrem na hřbitov na silnici k Olešné a dále na Rakovník. V těch místech, kde dnes stojí čp. 86, stával dům čp. 18. Za majitele Donáta Francka (odtud u Francáků se přezdívalo) mokrem dům čp. 18 padl i s celým hospodářstvím, vystavěl si Donát na své zahradě nový domek čp. 18 i s příslušnými budovami. Dnes bydlí v čp. 18 Svoboda Emanuel s rodinou. A tím se stalo, že číslo domovní 18 se vyřadilo z pořadí a přeneseno do hořejší části obce. Známky oné silnice jsou dosud patrny. Za stodolou Haunerových jest dosud cesta a za usedlostí Konopáska Aloise běží dosud pěšina veřejná směrem ke hřbitovu. Roku 1896 byly zde a v okolí vojenské manévry. Důstojník – major, který velel jízdnímu oddílu (byli to dragouni), rozkázal otevříti všecky vrata jak v čp. 86, tak v čp. 93, držel před sebou vojenskou mapu a křičel, že tudy vede široká 6 m až 8 m cesta a projel se svým oddílem, a to čtyřstupem koňmo obě usedlosti až – po veřejné pěšině též – ke hřbitovu. Ona cesta ve staré mapě je zaznamenána. Haunerová má pozemků 10 ha 90 arů.

Čp. 87 – Galleracha Jaroslava a jeho manželky majetek. Bydlí tam dlouhá léta porodní asistentka Štronerová Marie se svým manželem Antonínem Štronerem z čp. 14. Ona čp. 96, rozená Donátová (u Celdů).

Čp. 88 – Gustav Procházka a manželka jsou majiteli. V domku tom bydlí jeho nádenice. Procházka onen domek koupil od Pichrta Františka st. a ten sobě zařídil hospodářství, koupě domu čp. 40, od Karla a Marie Šnoblových.

Čp. 89 – Linhartová Eleonora, vdova po rolníku Josefu Linhartovi, který zemřel roku 1923. Děti: Jiřina, provdaná za Vojáčka Václava, čp. 117, rolníka. Bohuslav jest policejním strážníkem v Náchodě. Josef jest doma při hospodářství a jest spolumajitelem. Bydlí tam v nájmu četnický strážmistr Pěč Zdeněk se svojí matkou Marií Pěčovou. Linhartovi mají na našem katastru 2 ha 59 arů, na kněževeském 1 ha 57 arů, celkem 4 ha 16 arů pozemků.

Čp. 90 – Mikš Augustýn, domkář a lesní dělník, manželka Anna jest rozená Čapková z Nouzova. Jest majitelkou. Mají syna Karla. Bydlí tam uprchlík ze Sudet Staněk s rodinou, se čtyřmi dětmi a manželkou. Staněk býval vrchním správcem na statcích knížat v Polsku, pozemkovou reformou obdržel v Sudetech statek a po zabrání Sudet Hitlerovými vrahy uprchl do Kněževse a pak se usídlil zde v čp. 90. Jest Staněk vzdělaným rolníkem, osudem zlým stíhán. Mikšovi vlastní 30 arů polí.

Čp. 91 – Švec Karel, domkář a železničář, manželka Hermína, rozená Tichá, z čp. 97. Děti mají tři. Karel, syn, je z prvého manželství (Jana, rozená Pichrtová z čp. 88), Vlasta, dcera Hermíny, za svobodna, a syn Jindřich; jest vyučen zámečníkem. Mají 2 ha 53 arů půdy.

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru