Obec Chrášťany
Chrášťany

Díl I. - část 89

Pamětní kniha obce Chrášťany

Díl I. (1923-1939)

Gregor Václav, prvý kronikář, rolník čp. 81
 

Chrášťanští učitelé - pokračování

Dřívější zatímní podučitel v Nesuchyni Jan Šťovík (r. 1892) nastoupil při zdejší škole jako zatímní podučitel.Dne 13. srpna 1892 přesídlil do Lašovic a na jeho místo dosazen Josef Pravda (r. 1892-1896), absolvovaný kandidát učitelství za zatímního podučitele; přípisem ze dne 12. září 1892, číslo 1835, od slavné C. k. okresní školní rady vysokým vynesením veleslavné C. k. zemské školní rady ze dne 18. července 1896, číslo 24 000, definitivním podučitelem v Městečku a vynesením veleslavné C. k. zemské školní rady ze dne 23. prosince 1895 číslo 49629 ustanoven byl Josef Ibl (r. 1896-1898) definitivním podučitelem na zdejší škole a 1. září 1896 místo nastoupil.

Přípisem slavné C. k. okresní školní rady ze dne 28. prosince 1897 číslo 2088 ustanoven byl Ibl zatímním učitelem v Ryšíně a na jeho místo ustanoven byl Jaroslav Tichý (1898-1901), zatímní podučitel, který dříve působil v Olešné, přípisem ze dne 23. února 1898, č. 344, okresní školní rady.

Učitel František Krupička jmenován byl řídícím učitelem v Broumech.

Byl ustanoven na zdejší školu Frant. Mikšovic (1899-1900), podučitel z rakovnické školy výnosem C. k. okresní školní rady ze dne 1. září roku 1899 číslo 1730 jako prozatimní podučitel. Výnosem C. k. okresní školní rady ze dne 26. září 1900 jmenován byl podučitelem v Milostíně a za něj byl jmenován C. k. zemskou školní radou ze dne 31. března 1900 Alois Vajcenbacher (od r. 1900 do 1910), definitivním učitelem na zdejší škole.

Učitel tento byl dobrým a spravedlivým vychovatelem mládeže. Všichni občané i místní školní rada žádali nadřízené úřady, by jmenovaný učitel byl ustanoven definitivním učitelem na zdejší škole. Úřady vyhověly žádosti občanů, kterými byl učitel Alois Vajcenbacher milován, ba přímo zbožňován pro jeho upřímnost a obětavost jak pro školu, tak pro občanstvo a pro blaho obce. Kronikář, bývalý jeho žák, rád o svém učiteli tuto stať zaznamenává a připomíná, že dosud žádný učitel se netěšil v naší obci tak veliké úctě a vážnosti jako milý učitel Alois Vajcenbacher. Tento učitel počal ihned na počátku roku školního vyučovati. A když pak v roce 1905, 26. října, onemocněl řídící učitel Josef Kounovský, a výnosem ze dne 27. října 1905, číslo 2890, C. k. okresní školní rada nařídila polodenní vyučování, svěřila správu školy učiteli Aloisu Vajcenbacherovi, což lid v obci s povděkem přijal.

Jelikož výnosem ze dne 25. dubna 1901, číslo 8491, přeložen učitel Jaroslav Tichý do Kněževsi, jmenována Emilie Vykoukalová (r. 1901) zatímní podučitelkou na naší škole výnosem ze dne 10. srpna 1901, č. 1721, C. k. okresní školní radou v Rakovníce. Velectěná C. k. zemská školní rada vydala výnos ze dne 10. března r. 1902, č. 8848, kterým ustanoven byl na zdejší školu Vojtěch Ledvinka (r. 1902-1908), definitivní učitel s platností od 1. srpna 1902, byl k nám přidělen ze Svaté.

Jelikož učitel Vajcenbacher ochuravěl, byla mu udělena dovolená výnosem C. k. zemské školní rady ze dne 9. listopadu 1902, č. 43 446, do konce roku. K zastupování učitele Vajcenbachra ustanovena výnosem ze dne 14. září 1901, čís. 2118, C. k. okresní školní radou Marie Kounovská, zkoušená industriální učitelka; toto schváleno C. k. zem. šk. radou zároveň s výnosem o dovolené.

Výnosem vel. C. k. zemské školní rady ze dne 31. července 1902, číslo 50786, byla ustanovena Josefa Fraňková (r. 1902-1923) definitivní učitelkou ručních prací ženských při škole zdejší.

Výnosem ze dne 6. listopadu 1905, č. 2936, ustanovena Jindřiška Šetelíková (r. 1905) zkoušená kandidátka učitelství výpomocnou učitelkou na místě onemocnělého řídícího učitele Josefa Kounovského. Tato učitelka již 2. prosince 1905 vážně onemocněla, byla jí udělena dovolená. A jelikož i nemoc p. řídícího se nelepšila, byl ustanoven výnosem ze dne 23. ledna roku 1906, číslo 196, Bohumil Leitner (r. 1906-1908), abiturient reálky rakovnické od 1. února 1906 výpomocným učitelem při nasí škole. Výnosem C. k. zemské školní rady v Praze ze dne 21. září 1906, číslo 43544, byl řídící učitel Josef Kounovský přeložen na jeho žádost na trvalý odpočinek a služby školní C. k. okresní školní radou v Rakovníku dne 30. září 1906 sproštěn. Místo něj byl ustanoven dne 1. října 1906, číslo 2591, zatímním řídícím učitelem oblíbený u nás všeobecně uznávaný dobrý učitel Alois Vajcenbacher. Takže učili na škole naší tito učitelé: Alois Vajcenbacher, řídící učitel, Vojtěch Ledvinka a Bohumil Leitner.

Výnosem ze dne 22. června 1908 C. k. zemské školní rady, číslo 36497, ustanoven Čeněk Maděra (od r. 1908-1910), dosavadní řídící učitel na obecné trojtřídní škole v Dobřanech, definitivním řídícím učitelem. Alois Vajcenbacher, zatímní šprávce školy, byl funkce té sproštěn výnosem ze dne 28. srpna 1908, číslo 2742. Učitel Vojtěch Ledvinka byl přeložen do Pavlíkova a učitel Bohumil Leitner byl přeložen do Mutějovic, oba datem 28. srpna 1908.

Václav Bláha (r. 1908-1914), zatímní učitel, byl jmenován ze školy v Mutějovicích na naši školu výnosem ze dne 28. srpna 1908, číslo 2763. Stav učitelů ve školním roce 1908-9 byl tento: Čeněk Maděra, řídící učitel, Alois Vajcenbacher, definitivní učitel I. třídy, Václav Bláha, definitivní učitel II. třídy.

Dne 19. listopadu 1908 zesnul v Pánu dlouholetý a zasloužilý řídící učitel zdejší školy Josef Kounovský v 68. roce věku svého. Věnoval život svůj po 46 let výchově mládeže na obecné škole v Kněževsi a hlavně v Chrášťanech. Dle dávno proneseného přání jeho byly tělené ostatky zesnulého z Královských Vinohrad – Praha do Chrášťan převezeny a zde konal se pohřeb ze školní budovy a ostatky na hřbitově u sv. Prokopa k věčnému spánku uloženy. Čest budiž památce jeho!

Pokračování

Kronika

Kronika obce

Interaktivní mapa

Ch

nahoru